جزئیات فراخوان


کد فراخوانن/ع/96/09
آخرین بروزرسانی14 شهریور 1396
تعداد نمایش1711
موضوعتامین ماشین آلات سنگین جهت حمل مصالح و ساماندهی شهری در جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کنندهشرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشارفراخوان
نوع فراخوانمناقصه
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی9,751,500,000
نام روزنامه منتشرکننده آگهیابتکار و اخبار کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه30 مرداد 1396
تاریخ بازگشایی پاکات14 شهریور 1396
مهلت دریافت اسناد2 شهریور 1396
مهلت ارسال پیشنهاد12 شهریور 1396
تاریخ اعتبار پیشنهاد14 شهریور 1396
محل دریافت اسناد-دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076 -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88780747– 021
توضیحات

(( آگهي مناقصــه عمومی یک مرحله ای))

 شماره ن/ع/96/09

 

 • شرکت مناقصه گزار : شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • موضوع مناقصه : تامین ماشین آلات سنگین جهت حمل مصالح و ساماندهی شهری در جزیره زیبای کیش
 • مدت قرارداد : 12 ماه شمسي
 • برآورد پایه : 9.751.500.000 ریال (براساس فهرست بهای خاص)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13 مورخ02/06/1396
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 13 مورخ 12/06/1396
 • محل فروش و تحویل اسنادمناقصه:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88780747 021
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 1.500.000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره                                              1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین-/ 487.575.000 ریال (چهارصدو هشتاد و هفت میلیون و پانصدو هفتاد و پنج هزار ریال) است که  می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود :
 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه
 • شرایط مناقصه :
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی  واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهاددهندگان می بایست حداقل برابر مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه (حداکثر در 3 قرارداد) در سه سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد مالکیت یک دستگاه لودر با پاکت به گنجایش حداقل 6/2 مترمکعب و دو دستگاه کامیون ده چرخ مدل 2012 در ارتباط با موضوع مناقصه داشته باشند و رونوشت برابر با اصل اسناد مالکیت آن ها را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 • در صورت عدم ارائه موارد فوق شرکت کننده از مناقصه حذف می­گردد.
 • پاکات "الف"، "ب" و "ج" پیشنهادهای دریافت شده، درساعت 13:30 مورخ 14/06/1396 در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت www.kish.ir یا www.urban.kish.ir مراجعه فرماييد.                                          

                                                                                            شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

 

قیمت اسناد1,500,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن