جزئیات فراخوان


کد فراخوانن/ع/96/12
آخرین بروزرسانی1 آبان 1396
تعداد نمایش1806
موضوعانجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کنندهشرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوع انتشارفراخوان
نوع فراخوانمناقصه
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی100,782,969,168
نام روزنامه منتشرکننده آگهیایران، اخبارکیش، اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه15 مهر 1396
تاریخ بازگشایی پاکات1 آبان 1396
مهلت دریافت اسناد19 مهر 1396
مهلت ارسال پیشنهاد29 مهر 1396
تاریخ اعتبار پیشنهاد1 اردیبهشت 1397
محل دریافت اسناد-دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076 -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 - طبقه همکف تلفن: 88780747– 021
توضیحات

(( آگهي مناقصــه عمومی یک مرحله ای))

 شماره ن/ع/96/12

 • شرکت مناقصه گزار : شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • موضوع مناقصه : انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش
 • مدت قرارداد : 24 ماه شمسي
 • برآورد پایه : بر اساس فهارس بهای خاص و مطابق جدول ذیل:

منطقه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

1

81.364.028.232

3.127.280.565

2

85.284.603.168

3.205.692.063

3

100.782.969.168

3.515.659.383

 
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا ساعت 15 مورخ 1396/07/19
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 15 مورخ 1396/07/29
 • محل فروش و تحویل اسنادمناقصه:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- دبيرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف تلفن: 88780747 021
 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 2.000.000 ریال (دو میلیون ریال) وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش واریز گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار جهت هر منطقه مطابق جدول فوق می­باشد.

در صورتیکه پیشنهاد دهنده جهت بیش از یک منطقه اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نماید تنها ارائه یک تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار کافی است. در این صورت، مبلغ تضمین ارائه شده باید بیشینه تضامین مربوط به مناطقی باشد که مناقصه گر اقدام به ارائه پیشنهاد درخصوص آن ها نموده است.  این تضمین به یکی از دو روش ذیل می بایست ارائه گردد:

 1.  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه یا ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران،آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه
 • شرایط مناقصه :
 • هر پیشنهاد دهنده می تواند جهت هر 3 منطقه اقدام به ارائه پیشنهاد نماید و لیکن فقط در یکی از مناطق مذکور می تواند به عنوان برنده مناقصه شناخته شود.
 • مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، مناقصه گران در مرحله بررسی پاکات "ب" مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و صرفا پاکات "ج" پیشنهاددهندگانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی به میزان 65 شوند، بازگشایی خواهد گردید.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی  واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پاکات "الف"، "ب" و "ج" پیشنهادهای دریافت شده، درساعت 10  صبح مورخ 1396/08/01 در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت www.kish.ir مراجعه فرماييد.                                           

                                                                                         شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

قیمت اسناد2,000,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن