جزئیات فراخوان


کد فراخوان96/08/2003
آخرین بروزرسانی22 آبان 1396
تعداد نمایش1422
موضوعواگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی
معاونت برگزار کنندهشرکت هواپیمایی کیش
نوع انتشارفراخوان
نوع فراخوانمزایده
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاطلاعات، همشهری، اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه23 مهر 1396
تاریخ بازگشایی پاکات22 آبان 1396
مهلت دریافت اسناد4 آبان 1396
مهلت ارسال پیشنهاد17 آبان 1396
تاریخ اعتبار پیشنهاد22 آبان 1396
محل دریافت اسناد دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی  دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
توضیحات

                                                        آگهی مزایده عمومی ( یک مرحله ای )

به شماره 2003/08/96

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی خود را، مطابق با اسناد مزایده؛ به اشخاص حقوقی متقاضی انجام امور تبلیغاتی، که از توانایی لازم ، برخوردار باشند، مطابق با جدول ذیل واگذار نماید.

ردیف

موضوع مزایده

قیمت پایه سال اول

(ریال)

قیمت پایه سال دوم

(ریال)

جمع مبلغ پایه دوساله

(ریال)

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی

9/900/000/000

10/890/000/0

000/000/790/20

1/039/500/000

 

 

 • مبلغ فروش اسناد برای هر موضوع واگذاری : 2.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب 41124199 به نام شرکت هواپیمایی کیش نزد بانک تجارت شعبه اکباتان (مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد).
 • نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :
 1. واریز نقدی به شماره حساب مندرج در حساب صدر الذکر، با ارائه اسناد مثبته قابل قبول خواهد بود.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هیچگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج دراسناد مزایده.
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکت ها : (ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است)
 1. دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی
 2. دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
 • مهلت فروش اسناد: از تاریخ 23/07/96 لغایت 04/08/96 - مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 مورخه 17/08/96
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : رأس ساعت 10:30روز دوشنبه؛ مورخ 22/08/96 در دفتر تهران، شهرک اکباتان– بلوار شهید نفیسی– ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، پلاک 77 – طبقه دوم ، سالن کنفرانس
 • به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 48681112-021 (آقای رفعت منش) تماس یا به سایت www.kish.ir ،www.kishairlines.ir  مراجعه فرمایید.         

قیمت اسناد2,000,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن